Současná doba dodání je přibližně 7 pracovních dnů.

Obchodní podmínky

Řád internetového obchodu E-shop Zahrádkářské potřeby Moravské Sady

Tento řád mj. popisuje pravidla uzavírání prodejních smluv obchodem, obsahuje nejdůležitější informace o Prodejci, obchodu a o právech Spotřebitele.

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s Prodejcem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nákupy v obchodu
§ 5 Úhrady
§ 6 Realizace objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky od práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Výhrady
§ 12 Ujednání týkající se Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli
Příloha č. 1: Vzor dotazníku odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny – dny od pondělí do pátku vyjma zákonného volna.
Účet – popsána zvláštním řádem bezplatná funkce Obchodu (služba poskytována elektronicky), díky které Kupující může otevřít v Obchodu svůj individuální Účet.
Spotřebitel – Spotřebitel ve smyslu předpisů občanského zákona.
Kupující - každý subjekt Kupující v Obchodu.
Řád – tento řád.
Obchod - e-shop Moravské Sady veden Prodejcem na adrese https://moravske-sady.cz/.
Prodejce - ADAM KRZYSZTOF ROGOWSKI, podnikatel vedoucí podnikatelskou činnost s názvem Podkarpackie Sady Adam Rogowski, vepsán do Centrální evidence i informace o podnikatelské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a pro vedení Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti, DIČ 8722213637, IČO 180792926, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Polsko.

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 1. Poštovní adresa: ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Polsko
 2. Mailová adresa: obchod@moravske-sady.cz

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování Obchodu nutné je:
  • Zařízení s přístupem k internetové síti
  • Internetový prohlížeč obsluhující JavaScript a soubory cookies.
 2. Za účelem podání objednávky v Obchodu, mimo požadavky uvedené v odst. 1, nutný je aktivní e-mail.

§ 4 NÁKUPY V OBCHODU

 1. Ceny zboží uvedené v Obchodu jsou celkovými cenami za zboží, zahrnují daň DPH.
 2. Prodejce uvádí, že celková cena objednávky sestává z elementů uvedených v Obchodu: cena za zboží a, pokud je to příslušné v daném případě, náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Zvolené zboží je třeba umístit v košíku v Obchodu.
 4. Pak Kupující zvolí z přístupných v Obchodu: způsob dodání zboží a způsob úhrady a také uvádí údaje nutné k realizaci podané objednávky.
 5. Objednávky je podána v okamžiku potvrzení jejího obsahu a schválení Řádu Kupujícím.
 6. Podání objednávky je totožné s uzavřením prodejní smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem.
 7. Prodejce předá Spotřebiteli potvrzení o uzavření prodejní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději v okamžiku dodání zboží.
 8. Kupující může registrovat se v Obchodu, tj. otevřít v nim Účet anebo děla nákupy bez registrace uvádějíc své údaje v případě každé případné objednávky.
 9. V případě objednávek se zahraniční zásilkou vyžadován je telefonní kontakt anebo e-mail za účelem dohodnutí nákladů spojených s dodáním.

§ 5 ÚHRADY

 1. Za udělané objednávky je možno platit v závislosti na rozhodnutí Kupujícího:
  1. Standardním převodem na bankovní účet Prodejce.
  2. Pomocí platební karty:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Prostřednictvím platební platformy:
   • platby shoper - bluemedia
  4. Dobírkou, tj. v hotovosti v okamžiku dodání zboží Kupujícímu.
 2. V případě, jestli Kupující zvolí platbu předem, za objednávku je třeba zaplatit ve lhůtě 5 Pracovních dnů ode dne udělání objednávky.
 3. Prodejce informuje, že v případě některých platebních metod, z důvodu jejích charakteru, provedení platby pomocí této metody je možné jen přímo po podání objednávky.
 4. Kupující nakupujíc v Obchodu souhlasí používání elektronických faktur Prodejcem. Kupující má právo zrušit tento souhlas.

§ 6 REALIZACE OBJEDNÁVKY

 1. Prodejce je zavázán dodat zboží bez vad.
 2. Termín realizace objednávky je uveden v Obchodu.
 3. V případě, kdy Kupující zvolil platbu předem, Prodejce zahájí realizaci objednávky hned po úhradě.
 4. V situaci, kdy v rámci jedné objednávky Kupující nakupil zboží s různým termínem realizace, objednávka bude realizována ve lhůtě příslušné pro zboží s nejdelším realizačním termínem.
 5. Země, na jejichž území provádí se dodávky:
  • Polsko
  • Německo
  • Francie
  • Itálie
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Finsko
  • Rakousko
  • Jižní Irsko
  • Belgie
  • Bulharsko
  • Chorvatsko
  • Řecko
  • Španělsko
  • Nizozemsko
  • Litva
  • Lucembursko
  • Lotyšsko
  • Portugalsko (kontinent)
  • Slovinsko
  • Švédsko
  • Maďarsko
 6. Zboží pořízeno v Obchodu je dodáváno v závislosti na metodě dodávky, která byla zvolena Kupujícím:
  1. Kurýrskou službou

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, vyjma § 8 Řádu, ve lhůtě 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14 dnů ode dne:
  1. Ve kterém Spotřebitel převzal zboží anebo ve kterém třetí osoba jiná než přepravce a uvedena Spotřebitelem převzala toto zboží.
  2. Ve kterém Spotřebitel převzal poslední věc anebo ve kterém třetí osoba, jiná než přepravce a uvedena Spotřebitelem, převzala poslední věc v případě smlouvy platné pro převedení většího množství věcí, které jsou dodávány zvlášť.
 3. Aby Spotřebitel mohl využít právo na odstoupení od Smlouvy musí informovat Prodejce, používajíc údaje uvedené v § 2 Řádu, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například písemnost odeslána poštou anebo mailovou zprávou).
 4. Spotřebitel může použit vzor dotazníku odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na konci Řádu, avšak není toto povinné.
 5. Aby dodržet termín pro odstoupení od smlouvy je stačí, že Spotřebitel zašle informaci týkající se využití příslušejícího mu práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

  NÁSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy Prodejce vrátí Spotřebiteli všechny obdržené od něho platby, včetně nákladů spojených s dodáním zboží (vyjma dodatečných nákladů vyplývajících ze zvoleného Spotřebitelem způsobu dodání jiného než standardní nejlevnější způsob nabízeny Prodejcem), ihned, a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, ve kterém Prodejce byl informován o rozhodnutí Spotřebitele o využití práva na odstoupení od smlouvy.
 7. Vrácení platby bude provedeno Prodejcem stejným způsobem úhrady, který byl použit Spotřebitelem pro původní transakci, nesouhlasí-li Spotřebitel s jiným řešením, každopádně Spotřebitel nebude nést žádné poplatky spojené s vrácením prostředků.
 8. Prodejce může zastavit vrácení prostředků do okamžiku obdržení zboží anebo do okamžiku zaslání mu potvrzení odeslání zboží, v závislosti na tom, co nastane dřív.
 9. Prodejce prosí o odesílání zboží na adresu: ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica ihned, ačkoliv ne později než 14 dnů ode dne, ve kterém Spotřebitel informoval Prodejce o odstoupení od smlouvy o prodeji. Termín je dodržen, pokud Spotřebitel odešle zboží před uplynutím termínu 14 dnů.
 10. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 11. Spotřebitel je zodpovědný jen za snížení hodnoty zboží vyplývající z používání zboží jiným způsobem než bylo to nutné z hlediska zjištění charakteru, znaků a funkčnosti zboží.
 12. V případě, jestli zboží z důvodu jeho charakteru nesmí být odesláno standardním režimem poštou, Spotřebitel také bude muset nést příme náklady spojené s vrácením zboží. O odhadované výši těchto nákladů Spotřebitel bude informován Prodejcem v popisu zboží v Obchodu anebo během dělání objednávky.
 13. V případě, kdy se vyskytne nutnost vrácení prostředků za transakci provedenou zákazníkem pomocí platební karty, prodejce vrátí prostředky na bankovní účet, který patří platební kartě Kupujícího.

§ 8 VÝJIMKY V OBLASTI PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené dálkově nepřísluší Spotřebiteli v případě smlouvy:
  1. Jejíž předmětem je neprefabrikované zboží, vyrobeno dle specifikace Spotřebitele anebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.
  2. Jejíž předmětem je rychle se kazící zboží anebo jehož spotřební lhůta je krátká,
  3. Jejíž předmětem je zboží dodáno v zapečetěném obalu, které po otevření nejde vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo ze sanitárních důvodů, pokud obal byl otevřen po dodání.
  4. Jejíž předmětem je zboží, které po dodání, z důvodu jeho charakteru, je nerozlučitelně spojeno s jinými věcmi.
  5. Jejíž předmětem jsou zvukové anebo vizuální nahrávky anebo počítačový software dodané v zapečetěném obalu, pokud obal byl otevřen po dodání.
  6. Jejíž předmětem je dodání deníků, periodik anebo časopisů, vyjma smlouvy o předplatné.
  7. Jejíž cena anebo odměna závisí na fluktuaci finančního trhy, který není kontrolován podnikatelem a které můžou se vyskytnout před uplynutím termínu stanoveného pro odstoupení od smlouvy.
  8. O dodání digitálních obsahů, které nejsou uloženy na materiálním nosiči, pokud realizace plnění bylo zahájeno na základě jednoznačného souhlasu spotřebitelem před uplynutím lhůty stanovené na odstoupení od smlouvy a po informování ho podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

§ 9 REKLAMACE

 1. V případě, jestli se vyskytne nějaká vada zboží Kupující má možnost reklamovat vadné zboží na základě popsané v Občanském zákoníku záruky anebo garance, pokud garance byla poskytnuta.
 2. Kupující využívajíc záruku může v souladu s pravidly a ve lhůtách uvedených v Občanském zákoníku:
  1. Podat prohlášení o snížení ceny
  2. V případě závažné vady - podat prohlášení o odstoupení od smlouvy
  3. Vyžadovat výměnu věci za věc zbavenou vad
  4. Vyžadovat odstranění vady
 3. Prodejce prosí, aby reklamace podávat na základě záruky na poštovní adresu anebo mailovou adresu uvedenou v § 2 Řádu.
 4. V případě, jestli z hlediska vyřešení reklamace nutné je dodání reklamovaného zboží Prodejci, Kupující je zavázán dodat zboží, v případě Spotřebitele na náklady Prodejce, na adresu ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica.
 5. V případě, jestli na zboží dodatečně byla poskytnuta garance, informace týkající se garance a garančních podmínek je uvedena v popisu výrobku v Obchodu.
 6. V případě, jestli na zboží nebyla poskytnuta dodatečná garance, pak Prodejce poskytuje dvanáctiměsíční garance na adaptování se rostlin.
 7. Reklamace týkající se činnosti Obchodu je třeba zasílat na mailovou adresu uvedenou v § 2 Řádu.
 8. Vyřešení reklamace Prodejcem bude se konat ve lhůtě do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPLATNĚNÍ NÁROKŮ
 9. V případě, jestli reklamační řízení nebude zakončeno výsledkem uspokojujícím Spotřebitele, Spotřebitel může využít mj.:
  1. Mediaci vedenou místně příslušnou jednotkou Krajského inspektora obchodní inspekce - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, k jehož rukám je třeba podat žádost o provedení mediace. Obecně řízení je bezplatné. Seznam Inspekcí je zpřístupněn na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného trvalého smírného spotřebitelského soudu, který působí u Krajského inspektora obchodní inspekce, k jehož rukám je třeba podat žádost o vyřešení věci u smírného soudu. Obecně řízení je bezplatné. Seznam soudů je zpřístupněn na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezplatnou pomoc městského anebo okresního ředitele Úřadu ochrany Spotřebitelů.
  4. Internetovou platformu ODR přístupnou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů předaných kupujícím během používání Obchodu je Prodejce.
 2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem realizace této smlouvy, v souladu s pravidly stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace týkající se zpracovávání údajů Prodejcem jsou obsažené v politice soukromí zveřejněné v Obchodu.

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupující nesmí dodávat informace, které nejsou v souladu se zákonem.
 2. Každá objednávka dělána v Obchodu je zvláštní smlouvou o prodeji a vyžaduje zvláštní schválení řádu. Smlouvu se uzavírá na dobu a za účelem realizace objednávky.
 3. Smlouvy uzavírané na základě tohoto řádu jsou uzavírány v polštině.
 4. Žádné ujednání tohoto řádu nevylučuje ani v žádném stupni neomezuje oprávnění Spotřebitele vyplývající z právních předpisů.§ 12 UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KUPUJÍCÍCH, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené dálkově nepřísluší subjektu jinému než Spotřebitel.
 2. Celá zodpovědnost Prodejce v poměru ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem je vyloučena.
 3. V případě případného sporu s Kupujícím, který není Spotřebitelem, příslušným soudem bude soud příslušný pro sídlo Prodejce.

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzor dotazníku odstoupení od smlouvy, který Spotřebitel může, ačkoliv nemusí, využít:VZOR DOTAZNÍKU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento dotazník je třeba vyplnit a odeslat jen v případě odstoupení od smlouvy)

Podkarpackie Sady Adam Rogowski
ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica mailová adresa: obchod@moravske-sady.cz

- Já ......................................................................... tímto informuji o mým odstoupení od smlouvy o prodeji následujících věcí:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Datum převzetí .........................................................................................................................................................................................................

- Jméno a příjemní Spotřebitele(ů) .....................................................................................................................................................................

- Adresa Spotřebitele(ů) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Spotřebitele
(jen pokud dotazník je odesílán písemnou formou)


Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtnout.

Řád účtu

Řád účtu v obchodě Zahrádkářské potřeby Moravske Sady

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s Prodejcem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Výhrady

§ 1 DEFINICE

Účet – popsána v tomto řádu bezplatná funkce Obchodu (služba), díky které Kupující může otevřít v Obchodu svůj individuální Účet.
Kupující - každý subjekt Kupující v Obchodu.
Obchod - e-shop Moravské Sady veden Prodejcem na adrese https://moravske-sady.cz/.
Prodejce - ADAM KRZYSZTOF ROGOWSKI, podnikatel vedoucí podnikatelskou činnost s názvem Podkarpackie Sady Adam Rogowski, vepsán do Centrální evidence i informace o podnikatelské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a pro vedení Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti, DIČ 8722213637, IČO 180792926, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Polsko.

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 1. Poštovní adresa: ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Polsko
 2. Mailová adresa: obchod@moravske-sady.cz

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování Obchodu a otevření Účtu nutné je:
  • Aktivní mailová adresa
  • Zařízení s přístupem k internetové síti
  • Internetový prohlížeč obsluhující JavaScript a soubory cookies.

§ 4 ÚČET

 1. Otevření Účtu je plně dobrovolné a závisí na rozhodnutí Kupujícího.
 2. Účet dává Kupujícímu dodatečné možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek udělaných Kupujícím v Obchodu, zkontrolování statusu objednávky anebo samostatná edice údajů Kupujícího
 3. Za účelem otevření Účtu je třeba vyplnit příslušný dotazník v Obchodu.
 4. V okamžiku otevření Účtu uzavírána je smlouva o vedení Účtu mezi Kupujícím a Prodejcem na dobu neurčitou v souladu s pravidly uvedenými v Řádu.
 5. Kupující může v jakémkoliv okamžiku zrušit Účet bez nesení jakýchkoliv nákladů.
 6. Za účelem zrušení Účtu je třeba odeslat svoji žádost o zrušení Prodejci na mailovou adresu: obchod@moravske-sady.cz a ve výsledku této žádosti Účet bude ihned zrušen a smlouva o vedení Účtu bude ukončena.

§ 5 REKLAMACE

 1. Reklamace týkající se fungování Účtu je třeba zasílat na mailovou adresu obchod@moravske-sady.cz.
 2. Vyřešení reklamace Prodejcem bude se konat ve lhůtě do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPLATNĚNÍ NÁROKŮ
 3. V případě, jestli reklamační řízení nebude zakončeno výsledkem uspokojujícím Spotřebitele, Spotřebitel může využít mj.:
  1. Mediaci vedenou místně příslušnou jednotkou Krajského inspektora obchodní inspekce - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, k jehož rukám je třeba podat žádost o provedení mediace. Obecně řízení je bezplatné. Seznam Inspekcí je zpřístupněn na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného trvalého smírného spotřebitelského soudu, který působí u Krajského inspektora obchodní inspekce, k jehož rukám je třeba podat žádost o vyřešení věci u smírného soudu. Obecně řízení je bezplatné. Seznam soudů je zpřístupněn na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetovou platformu ODR přístupnou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů předaných Kupujícím během používání Obchodu je Prodejce.
 2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem realizace této smlouvy, v souladu s pravidly stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace týkající se zpracovávání údajů Prodejcem jsou obsažené v politice soukromí zveřejněné v Obchodu.

§ 7 VÝHRADY

 1. Kupující nesmí dodávat informace, které nejsou v souladu se zákonem.
 2. Smlouva o vedení Účtu je uzavírána v polštině
 3. V případě vyskytnutí se závažných důvodů, které jsou zmíněné v odst. 4, Prodejce může změnit tento řád Účtu.
 4. Závažnými důvody, které jsou zmíněné v odst. 3 jsou:
  1. nutnost přizpůsobení Obchodu k právním předpisům, které se týkají činnosti Obchodu
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby
  3. změna funkčnosti Účtu, která vyžaduje úpravu řádu Účtu.
 5. Kupující bude informován o plánované změně řádu Účtu aspoň 7 dnů před zavedením změny prostřednictvím mailové zprávy odeslané na adresu příslušející Účtu.
 6. V případě, jestli Kupující nevyjádří souhlas s plánovanou změnou, měl by o tom informovat Prodejce odesláním příslušné zprávy na mailovou adresu prodejce obchod@moravske-sady.cz, a ve výsledku tohoto smlouva o vedení Účtu bude ukončena ke dni nabytí platnosti plánované změny anebo dříve, pokud Kupující podá takový požadavek.
 7. V situaci, jestli Kupující nevyjádří nesouhlas s plánovanou změnou do okamžiku vstoupení v platnost této změny, považuje se, že s ní souhlasí, ačkoliv nevylučuje toto možnost ukončení smlouvy v budoucnosti.
 8. V případě případného sporu s Kupujícím, který není Spotřebitelem příslušným soudem bude soud příslušný pro sídlo Prodejce.
 9. Žádné ujednání tohoto řádu nevylučuje ani v žádném stupni neomezuje oprávnění Spotřebitele vyplývající z právních předpisů.


Řád newsletteru

obchodu Moravske Sady

§ 1 DEFINICE

Newsletter – bezplatná služba poskytována elektronicky, díky které Odběratel služby může elektronicky obdržovat od Dodavatele služby dříve objednány zprávy týkající se Obchodu, včetně zpráv o nabídkách, akcích a novinkách v Obchodu.
Obchod - e-shop Moravské Sady veden Prodejcem na adrese https://moravske-sady.cz/.
Odběratel služby - každý subjekt využívající službu Newsletter.
Dodavatel služby - podnikatel vedoucí podnikatelskou činnost s názvem Podkarpackie Sady Adam Rogowski, vepsán do Centrální evidence i informace o podnikatelské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a pro vedení Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti, DIČ 8722213637, IČO 180792926, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica.

§ 2 Newsletter

 1. Odběratel služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.
 2. Za účelem používání služby Newsletter nutné je zařízení s internetovým prohlížečem v nejnovější verzi, obsluhující JavaScript a soubory cookies, s přístupem k internetové síti a aktivní mailová adresa.
 3. Mailové zprávy odesílány v rámci této služby budou odesílány na mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby v okamžiku přihlášení se do Newsletteru.
 4. Odběratel služby, za účelem uzavření smlouvy a přihlášení se do služby Newsletter, nejdřív zadá v příslušném místě v Servisu svoji mailovou adresu, na kterou chce dostávat zprávy zasílány v rámci Newslettru. Pak, na zadanou mailovou adresu, Dodavatel služby zašle Odběrateli služby zprávu kontrolující mailovou adresu, která bude obsahovat odkaz na potvrzení přihlášení se do Newsletteru. Po potvrzení Odběratelem služby přihlášení se do Newsletteru uzavírá se smlouva o poskytování služby a Dodavatel služby zahájí dodávání této služby pro Odběratele služby.
 5. Zprávy odesílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti odhlášení se z odběru této služby a také odkaz umožňující zrušit službu.
 6. Odběratel služby může odhlásit se z odběru Newsletter, bez uvádění důvodu a bez nesení jakýchkoliv nákladů, v libovolném okamžiku, používajíc opci, která je zmíněná v odst. 5 anebo odesílajíc zprávu na mailovou adresu Dodavatele služby: obchod@moravske-sady.cz.
 7. Použití Odběratelem služby odkazu umožňujícího zrušení odhlášení se z odběru Newsletteru anebo odeslání zprávy s žádostí o zrušení Newsletteru způsobí, že smlouva o poskytování této služby bude okamžitě ukončena.

§ 3 Reklamace

 1. Reklamační hlášení týkající se Newsletteru je třeba zasílat na mailovou adresu Dodavatele služby: obchod@moravske-sady.cz.
 2. Dodavatel služby vyjádří se k reklamaci ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení reklamačního hlášení.

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů předávaných Odběratelem služby během používání Newsletteru je Dodavatel služby.
 2. Osobní údaje Odběratele služby jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem realizace této smlouvy, v souladu s pravidly stanovenými v obecném nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Detailní informace týkající se zpracovávání údajů Prodejcem jsou obsaženy v politice soukromí zveřejněné v Obchodu.

§ 5 Ostatní ujednání

 1. Dodavatel služby vyhrazuje si právo změnit tento řád jen ze závažných důvodů. Závažným důvodem se rozumí nutnost změnit řád z důvodu úpravy služby Newsletter anebo z důvodu změny právních předpisů, která ovlivňuje poskytování služby Dodavatelem služby.
 2. Informace o plánované změně řádu bude odeslána na mailovou adresu Odběratele služby uvedenou v okamžiku přihlášení se do Newsletteru aspoň 7 dnů před vstoupením změn v platnost.
 3. V situaci, jestli Odběratel služby nevyjádří nesouhlas s plánovanými změnami do okamžiku vstoupení v platnost těchto změn, považuje se, že s nimi souhlasí.
 4. V případě, jestli Odběratel služby nevyjádří souhlas s plánovanými změnami, měl by o tom informovat Dodavatele služby odesláním příslušné zprávy na mailovou adresu Dodavatele služby obchod@moravske-sady.cz, a ve výsledku tohoto smlouva o poskytování služby bude ukončena ke dni nabytí platnosti plánovaných změn.
 5. Odběratel služby nesmí dodávat informace, které nejsou v souladu se zákonem.
 6. V případě vyskytnutí se závažných důvodů, které jsou zmíněné v odst. 4, Prodejce může změnit tento řád Účtu.
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl